Børnepsykologisk Center


Århus
Esbjerg
Kolding
København

Børnepsykologiske undersøgelser

En børnepsykologisk undersøgelse indbefatter oftest samtale med barnets forældre, det personale, der har kontakt med barnet i det daglige, og barnet selv. Herefter testes barnet for at vurdere dets udvikling og eventuelle kognitive, neurologiske, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder og ressourcer. Vi følger op med forslag til, hvordan barnet støttes i sin udvikling, og hvilke behandlingstiltag, der er nødvendige.

Børnepsykologisk vurdering

En børnepsykologisk vurdering er mindre omfattende, men foretages for at lokalisere, hvori barnets vanskeligheder og ressourcer består. Her afdækkes, hvorvidt der er tale om vanskeligheder hos barnet eller i barnets miljø.

En børnepsykologisk vurdering kan resultere i, at det er nødvendigt med en egentlig børnepsykologisk undersøgelse. Andre gange vil det være tilstrækkeligt, at forældrene modtager rådgivning omkring, hvordan de håndterer barnets vanskeligheder.

Forældrekompetence undersøgelser

Også kaldet forældreevne undersøgelse. Forældrekompetence undersøgelser bruges, når en kommune ønsker en vurdering omkring forældres ressourcer ift. at varetage og sikre deres barns udvikling. Kommunen beslutter som udgangspunkt, hvem der skal udføre undersøgelsen.

I vores tilgang til forældrekompetence undersøgelser forsøger vi at holde fokus på barnets tarv såvel som forældrenes individuelle kompetencer. Vi har udviklet en metode til at vurdere udviklingsperspektivet, da vi mener, at det er vigtigt at komme med forslag til, hvordan man kan udvikle forældrenes kompetence til at varetage omsorgen for det specifikke barn.

Se Socialministeriets retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser her: Socialministeriets retningslinjer

Psykologisk testning

Vi arbejder alle med psykologiske profiler eller personlighedsundersøgelser af enkeltpersoner i alle aldre, således både voksenpsykologiske og børnepsykologiske undersøgelser og unge. Undersøgelserne er altid tilpasset testpersonens alder og forudsætninger, samt den problemstilling, der ønskes belyst.

Vi foretager diverse centrale kognitive tests, personlighedstests og neurologiske tests, herunder:

  • WPPSI
  • WAIS IV
  • WISC IV
  • Rorschach (ad modum Exner)
  • TAT
  • CAT
  • NEO-PI-R
  • MCMI III
  • BRIEF-V
  • Beck

Ligesom vi inddrager andre tests og skemaer som eks. 5-15 manualen, Leiter R, Reading the Mind in the Eyes mm.

Supervision af behandlingsarbejde og personale

Vi tilbyder sagssupervision i forhold til behandling af børn og unge, enten individuelt eller supervision af personalegrupper. Vi har mangeårig erfaring med supervision af personale indenfor døgn- og dagbehandlingsområdet.

Vi tilbyder også supervision af den enkelte behandler, der retter sig imod at udvikle dennes kompetencer i forhold til at varetage et behandlingsarbejde med børn, unge og familier.

Supervisionen tager udgangspunkt i behandleren som professionel og den relation, der er mellem behandleren og de børn og unge, han/hun arbejder med i det daglige. Fokus ligger mellem faglig viden og medmenneskelig følsomhed. Supervision modvirker, at den professionelle bliver stresset eller udbrændt, samtidig med at det sker en opkvalificering af den enkelte behandler eller gruppes faglige kompetencer.

Terapi med børn og unge

Vi tilbyder terapi med børn og unge, herunder kriseterapi, angstbehandling, vanskeligheder ved forandringer, vanskeligheder ved mobning, manglende selvværd, tristhed og sorgreaktioner.

Legeterapi

Legeterapi er et intensivt samspil mellem barn og terapeut, hvor barnet på et både bevidst og ubevidst plan i sit valg af legetøj og sin leg kan præsentere følelsesmæssige konflikter, der ellers kan være svære at give udtryk for.

Gennem legen og relationen til legeterapeuten får barnet mulighed for at bearbejde svære oplevelser og følelser. Barnet udvikler sig og lærer at mestre arbejdet med det, der er svært og konfliktfyldt.

Baggrunden for at iværksætte legeterapi kan være følelsesmæssige, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger i barnets liv.